Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is voor zowel de overheid als burgers en bedrijven een juridisch bindend document. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een bepaald gebied.

Een gemeente is verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over een actuele bestemmingsplan.

De voorbereiding van het bestemmingsplan is een taak van burgemeester en wethouders, de vaststelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Het bestemmingsplan bestaat altijd uit 3 onderdelen:

  1. Toelichting
  2. Verbeelding (de kaart)
  3. Regels

De toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Er wordt ingegaan op een aantal factoren:

  • Het doel van het bestemmingsplan
  • Het relevante beleid,
  • Een beschrijving van het plangebied / de planontwikkeling
  • De relevante omgevingsaspecten (milieueffectrapportage, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc.)
  • De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
  • Uitleg van de regels

 

De verbeelding is een digitale kaart die is opgebouwd uit diverse kleurvakken en aanduidingen. In de standaard zijn afspraken vastgelegd over de weergave van een bestemming en de aanduiding daarvan zoals kleurgebruik, lijnen en vlakken.

Bestemmingen

Het gehele gebied moet bedekt zijn met bestemmingen zoals: agrarisch, bedrijf, wonen of sport.

Dubbelbestemmingen

Een dubbelbestemming kan voorkomen in het bestemmingsplan en overlappen bestemmingen en geven eigen regels. Er is sprake van een rangorde tussen de bestemmingen en de dubbelbestemmingen. Een dubbelbestemming hoeft niet een geheel gebied te omvatten, voorbeelden van dubbelbestemmingen zijn:

•Waarde – archeologie
•Waterstaat – waterkering
•Leiding - hoogspanning

Aanduidingen

Om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming nader of specifieker te regelen worden er aanduidingen gebruikt. Het gaat om specificaties voor het gebruik of de bouwmogelijkheden. Aanduidingen die voor kunnen komen zijn:

•Gebiedsaanduiding (zones)
•Functieaanduidingen
•Bouwvlakken
•Bouwaanduiding
•Maatvoering aanduiding
•Figuren

Een bestemmingsplan kan zich in diverse fasen bevinden.

Voorontwerp (plan)

Een voorontwerp van het bestemmingsplan is een eerste concept van het uiteindelijke definitieve plan. Soms wordt het voorontwerp ter inspraak aangeboden.

Ontwerpplan

Het plan die de officiële procedure ingaat is het ontwerpplan.

Vastgesteld plan

Wanneer het plan is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt er gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Na afloop van de beroepstermijn treedt het plan in werking.

Onherroepelijk bestemmingsplan 

De dag na afloop van de inzagetermijn wordt het bestemmingsplan onherroepelijk, tenzij de Raad van State beroep heeft ingesteld. In dit geval wordt het plan definitief na de uitspraak.

Vigerend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wat op het moment van kracht is, is het vigerend bestemmingsplan.