Gemeente Maasdriel

Omgevingsvisie

De gemeente Zaltbommel heeft samen met de gemeente Maasdriel in de omgevingsvisie Bommelerwaard de toekomst voor wonen, werken, winkelen en recreëren beschreven. De gemeenten zijn zeer terughoudend met het toestaan van teeltondersteunende voorzieningen. Deze voorzieningen hebben, door hun omvang, veel impact op het landschap. Voor Maasdriel is de regeling voor teelt ondersteunende voorzieningen in het bestemmingsplan buitengebied leidend. Wel onderzoeken de gemeenten of er ruimte is voor experimentele ontwikkelingen zoals een combinatie van teeltondersteunende voorzieningen en duurzame energieopwekking. Hiermee willen de gemeenten innovatieve oplossingen stimuleren.

Gemeente Maasdriel, plattegrond Maasdriel
Plattegrond gemeente Maasdriel

Onderscheid in teeltondersteunende voorzieningen

Laag en tijdelijk

 • TOV tot en met 1,5 meter hoog
 • Maximaal 7 maanden
 • In ieder geval folies, lage tunnels en insectengaas

Laag en permanent

 • TOV tot en met 1,5 meter hoog
 • Een jaarrond behoefte (een behoefte van meer dan 7 maanden per jaar)
 • In ieder geval: containerteelt en boompalen

Hoog en tijdelijk

 • TOV maximaal 6 meter hoog
 • Maximaal 7 maanden al dan niet bestaande uit een permanente constructie waar tijdelijke netten overheen geplaatst kunnen worden.
 • In ieder geval inbegrepen: wandel- en regenkappen, menstoegankelijke tunnels en hagelnetten, vraatnetten en boomteelthekken

Hoog en permanent

 • TOV maximaal 6 meter hoog
 • Een jaarrond behoefte (een behoefte van meer dan 7 maanden per jaar).
 • In ieder geval inbegrepen: stellingenteelt stellages met kappen, tafels/bakken in stellingen (bakken in stellingen) en teeltondersteunende kassen

Definitie van teeltondersteunende voorzieningen

Gebouwde of aangelegde voorzieningen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven:

 1. verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade;
 2. verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen en door gebruik te maken van teelttafels;
 3. bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringen onkruidbestrijding, effectief omgaan met water)

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente Maasdriel publiceert haar plannen op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend. Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2022, Reparatieplan' bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2016.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch’.

Aanduiding artikel 4

Teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak. Hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunende voorzieningen met de verschijningsvorm van kassen

Aanduiding artikel 4

Teeltondersteunende voorzieningen met de verschijningsvorm van kassen

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen. Voorzieningen die uitsluitend toegestaan zijn:

 1. Teeltondersteunend glas en verschijningsvorm kassen tot maximaal 1.500 m²;
 2. Teeltondersteunend glas en verschijningsvorm kassen tot maximaal 2.500 m² bij boomteelt;
 3. De voorziening is voor een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij;
 4. De voorziening is noodzakelijk voor een volwaardig agrarisch bedrijf.

Aanduiding artikel 4

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen. Voorzieningen die uitsluitend toegestaan zijn:

 1. Teeltondersteunend glas en verschijningsvorm kassen tot maximaal 1.500 m²;
 2. Teeltondersteunend glas en verschijningsvorm kassen tot maximaal 2.500 m² bij boomteelt;
 3. De voorziening is voor een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij;
 4. De voorziening is noodzakelijk voor een volwaardig agrarisch bedrijf.

 

 

Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Uitsluitend lage tijdelijke, hoge tijdelijke en lage permanente teeltondersteunende voorzieningen, met de volgende voorwaarden:

 1. Direct aansluitend aan het bouwvlak, dan wel dat de afstand tot het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 50 m;
 2. Maximale oppervlakte van 2 ha, uitgezonderd: hagelnetten en vraatnetten;
 3. Minimaal 50 meter verwijderd van (bedrijfs) woningen inclusief tuinen en erven, sport- en recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen.

Aanduiding artikel 4

Uitsluitend lage tijdelijke, hoge tijdelijke en lage permanente teeltondersteunende voorzieningen, met de volgende voorwaarden:

 1. Direct aansluitend aan het bouwvlak, dan wel dat de afstand tot het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 50 m;
 2. Maximale oppervlakte van 2 ha, uitgezonderd: hagelnetten en vraatnetten;
 3. Minimaal 50 meter verwijderd van (bedrijfs) woningen inclusief tuinen en erven, sport- en recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunende voorzieningen met de verschijningsvorm van kassen

Aanduiding artikel 4

Teeltondersteunende voorzieningen met de verschijningsvorm van kassen

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van lage tijdelijke, hoge tijdelijke, lage permanente, en hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen. Met de voorwaarden:

laag en permanent

 1. Maximale oppervlakte van 4 ha, uitgezonderd: hagelnetten en vraatnetten;
 2. Voorzieningen met de verschijningsvorm kassen zijn niet toegestaan.

hoog tijdelijk en permanent

 1. Maximale oppervlakte van 4 ha, uitgezonderd: hagelnetten en vraatnetten;
 2. Niet toegestaan: teeltondersteunend glas, verschijningsvorm kassen, wandelkappen, regenkappen en boogtunnels. Uitgezonderd: wandelkappen bij een grondgebonden teelt.

Voor beide TOV vormen geldt:

 1. De voorziening is voor een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij;
 2. Direct aansluitend aan het bouwvlak. Tussen het bouwvlak en de gronden moet een weg en/of watergang aanwezig zijn
 3. Minimaal 50 meter van hindergevoelige objecten van derden;
 4. De voorziening is noodzakelijk voor een volwaardig agrarisch bedrijf.
 5. Het landschap, de waterhuishouding en de omliggende functies worden niet belemmerd of verstoord.

Aanduiding artikel 4

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van lage tijdelijke, hoge tijdelijke, lage permanente, en hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen. Met de voorwaarden:

laag en permanent

 1. Maximale gezamenlijke oppervlakte, zowel binnen als buiten het bouwvlak van 4 ha;
 2. Maximale oppervlakte van containervelden van 4 ha;
 3. Voorzieningen met de verschijningsvorm kassen zijn niet toegestaan.

hoog tijdelijk en permanent

 1. Niet toegestaan: teeltondersteunend glas, verschijningsvorm kassen, wandelkappen, regenkappen en boogtunnels. Uitgezonderd: wandelkappen bij een grondgebonden teelt.

Voor beide TOV vormen geldt:

 1. De voorziening is voor een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij;
 2. Direct aansluitend aan het bouwvlak. Tussen het bouwvlak en de gronden moet een weg en/of watergang aanwezig zijn
 3. Minimaal 50 meter van hindergevoelige objecten van derden;
 4. De voorziening is noodzakelijk voor een volwaardig agrarisch bedrijf.
 5. Het landschap, de waterhuishouding en de omliggende functies worden niet belemmerd of verstoord.