Teeltondersteunende voorzieningen

Duurzaam telen in de open teelt

Uitgangs-vormen

Ontdek alle mogelijke vormen van Teelt Ondersteunende Voorzieningen.

Lees meer >>

Beslis-matrix

Hoe werkt het proces van vergunningsaanvraag voor TOV's?

Lees meer >>

Bestem-mingsplan

Het hoe en wat van jouw (gewenste) bestemmingsplan op één plek!

Lees meer >>

Regel-geving

De wet- &regelgeving in jouw gemeente, ontdek het in de omgevingsvisie. 

Lees meer >>

Water-schap

Het Waterschap is mede verantwoordelijk voor jouw vergunningsproces. 

Lees meer >>
Laanboomteelt, laanbomen
Afbeelding: Laanbomen op verharde ondergrond

Teeltondersteunende voorzieningen

De agrarische sector is zeer sterk vertegenwoordigd in Regio Rivierenland. De agribusiness in Rivierenland is goed voor ruim een half miljard euro aan toegevoegde waarde. De sector telt circa 2.000 bedrijven met 12.900 werkzame personen.

Om de teelt van hoogwaardige producten te kunnen blijven garanderen en tegen scherpe prijzen te kunnen blijven produceren, maken telers in de open teelt steeds meer gebruik maken van teeltondersteunende voorzieningen.

Definitie teeltondersteunende voorziening

Voorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven: verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade ; verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Het belang

Met teeltondersteunende voorzieningen streven de telers van open teelten naar gecontroleerde productieomstandigheden. Deze gecontroleerde productieomstandigheden zijn van groot belang om op de markt concurrerend te kunnen blijven. In bovengenoemde teelten gaat het om kwalitatief zeer hoogwaardige producten. Bovendien zijn het zeer kapitaalsintensieve producten; met andere woorden de investeringen zijn hoog. Dit betekent dat de bescherming
van het product door teeltondersteunende voorzieningen steeds belangrijker wordt en in feite onmisbaar is.

De toepassing van TOV’s op het individuele bedrijf is van belang:

  • voor de opkweek van plantmateriaal;
  • voor vervroeging of verlating van de teelt;
  • voor opbrengstverhoging van het product;
  • voor het leveren van een kwalitatief goed product (wat de consument vraagt);
  • om milieutechnische redenen: optimaal toepassen van nutriënten en
    gewasbeschermingsmiddelen;
  • om arbeidstechnische redenen: verbetering arbeidsomstandigheden;
  • ter bescherming tegen weersinvloeden, bijvoorbeeld het beschermen tegen regen en hagelschade.
Steunmateriaal
Afbeelding: Voorbeeld steunmateriaal

Informatie voor telers

In het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland was beleid opgenomen ten aanzien van teelt ondersteunende systemen. Dit beleid is echter losgelaten vanuit de gedachte dat het primair aan gemeenten is om hier beleid voor te formuleren. Het huidige omgevingsbeleid van de provincie is verwoord in de provinciale Omgevingsvisie "Gaaf Gelderland".

De toenemende behoefte aan teeltondersteunende voorzieningen wordt door de provincie onderkend, getuige onderstaand citaat uit het Agrifood programma 2021-2030, zoals dat door de provincie Gelderland is vastgesteld. “Voor de komende tijd zal wel aandacht gevraagd worden voor teeltondersteunende voorzieningen (TOV). Deze variëren van hagelnetten tot tunnel– kassen als ook complete kassen van plastic. Zeker in de open teelt zal deze ontwikkeling een vlucht nemen. De vraag zal enig moment aan bod komen of we hierin iets moeten in het kader van ons ruimtelijk beleid. TOV’s bieden daarnaast ook mogelijkheden voor het combineren met zonnepanelen. De WUR heeft hiervoor een uitgebreid onderzoeksprogramma in beeld gebracht. (Agrifood programma 2021-2030”

Op gemeentelijk niveau in Rivierenland is er een variatie in de mogelijkheden die via de officiële bestemmingsplannen geboden worden voor de toepassing van teeltondersteunende voorzieningen. In de ene gemeente zijn de mogelijkheden ruim geformuleerd in een andere gemeente zijn de ontwikkelingsmogelijkheden sterk ingekaderd. Enerzijds heeft dit te maken met het moment van totstandkoming van het bestemmingsplan en anderzijds met de mate waarin de tuinbouw daadwerkelijk als speerpunt van beleid wordt gezien. Het is aan te raden goed het geldende bestemmingsplan te checken/ laten checken op Ruimtelijkeplannen om de specifieke regels voor teeltondersteunende voorzieningen op uw bedrijf te achterhalen.

Het Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon water. Hiervoor zijn (Europese) regels vastgesteld waar het Waterschap, maar ook de burger zich aan moet houden.

Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt? Op de website van het waterschap staat per activiteit uitgelegd wat u moet doen. In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding.

Voor een aantal activiteiten of werken geldt een absoluut verbod. Hiervoor kunt u geen melding doen en ook geen vergunning of ontheffing aanvragen.

Disclaimer

Met het oog op de invoering van de omgevingswet en de vaststelling van een omgevingsvisie als basis voor toekomstig beleid wordt er ook opnieuw naar de ontwikkeling van teeltondersteunende voorzieningen gekeken.

Op dit moment hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. Gemeenten krijgen daarbij ruimte om omgevingsplannen 'globaler en flexibeler' in te richten dan bestemmingsplannen.

De Omgevingswet gaat (onder voorbehoud) in op 1 januari 2024. Het kan zijn dat de informatie op deze website in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet niet meer juist is. Controleer altijd via uw gemeente de actuele regels die van toepassing zijn op uw bedrijf.

TOV - Logo Greenport GLD
TOV - Logo Laanboompact
TOV - Logo Fruitpact
TOV - Logo Glaspact