Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is voor zowel de overheid als burgers en bedrijven een juridisch bindend document. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een bepaald gebied. Een gemeente is verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over een actuele bestemmingsplan. De voorbereiding van het bestemmingsplan is een taak van burgemeester en wethouders, de vaststelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan bestaat altijd uit 3 onderdelen:

  1. Toelichting
  2. Verbeelding (de kaart)
  3. Regels
Laanboomteelt, laanbomen
Afbeelding: Laanbomen op verharde ondergrond

De toelichting

De toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Er wordt ingegaan op een aantal factoren:

  • Het doel van het bestemmingsplan
  • Het relevante beleid,
  • Een beschrijving van het plangebied / de planontwikkeling
  • De relevante omgevingsaspecten (milieueffectrapportage, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc.)
  • De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
  • Uitleg van de regels

De verbeelding

De verbeelding is een digitale kaart die is opgebouwd uit diverse kleurvakken en aanduidingen. In de standaard zijn afspraken vastgelegd over de weergave van een bestemming en de aanduiding daarvan zoals kleurgebruik, lijnen en vlakken.

Bestemmingen
Het gehele gebied moet bedekt zijn met bestemmingen zoals: agrarisch, bedrijf, wonen of sport.

Dubbelbestemmingen
Een dubbelbestemming kan voorkomen in het bestemmingsplan en overlappen bestemmingen en geven eigen regels. Er is sprake van een rangorde tussen de bestemmingen en de dubbelbestemmingen. Een dubbelbestemming hoeft niet een geheel gebied te omvatten, voorbeelden van dubbelbestemmingen zijn:

•Waarde – archeologie
•Waterstaat – waterkering
•Leiding - hoogspanning

Aanduidingen
Om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming nader of specifieker te regelen worden er aanduidingen gebruikt. Het gaat om specificaties voor het gebruik of de bouwmogelijkheden. Aanduidingen die voor kunnen komen zijn:

•Gebiedsaanduiding (zones)
•Functieaanduidingen
•Bouwvlakken
•Bouwaanduiding
•Maatvoering aanduiding
•Figuren

Een bestemmingsplan kan zich in diverse fasen bevinden.

Voorontwerp (plan)

Een voorontwerp van het bestemmingsplan is een eerste concept van het uiteindelijke definitieve plan. Soms wordt het voorontwerp ter inspraak aangeboden.

Ontwerpplan

Het plan die de officiële procedure ingaat is het ontwerpplan.

Vastgesteld plan

Wanneer het plan is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt er gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Na afloop van de beroepstermijn treedt het plan in werking.

Onherroepelijk bestemmingsplan

De dag na afloop van de inzagetermijn wordt het bestemmingsplan onherroepelijk, tenzij de Raad van State beroep heeft ingesteld. In dit geval wordt het plan definitief na de uitspraak.

Vigerend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wat op het moment van kracht is, is het vigerend bestemmingsplan.

Het digitale platform met alle bestemmingsplannen in Nederland

Op de website Ruimtelijkeplannen kunt u de bestemmingsplannen van gemeenten, provincies en Rijk inzien. Voor uw eigen gemeente kunt u (ontwerp)bestemmingsplannen en structuurvisies bekijken. De gemeente heeft de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen beschreven in haar structuurvisie.

Het handelen in strijd met het bestemmingsplan

Passen uw voorgenomen plannen niet in het geldende bestemmingsplan? Voor het handelen in strijd met de regels kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning krijgen. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Bij het omgevingsloket kunt u online een vergunningcheck doen als u wilt weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft.

Bestemmingsplan veranderen

Naast de aanvraag voor een omgevingsvergunning kan aan de gemeente worden gevraagd het bestemmingsplan te veranderen.