Verbeelding

De verbeelding is een digitale kaart die is opgebouwd uit diverse kleurvakken en aanduidingen. In de standaard zijn afspraken vastgelegd over de weergave van een bestemming en de aanduiding daarvan zoals kleurgebruik, lijnen en vlakken.

Bestemmingen

Het gehele gebied moet bedekt zijn met bestemmingen zoals: agrarisch, bedrijf, wonen of sport.

Dubbelbestemmingen

Een dubbelbestemming kan voorkomen in het bestemmingsplan en overlappen bestemmingen en geven eigen regels. Er is sprake van een rangorde tussen de bestemmingen en de dubbelbestemmingen. Een dubbelbestemming hoeft niet een geheel gebied te omvatten, voorbeelden van dubbelbestemmingen zijn:

•Waarde – archeologie
•Waterstaat – waterkering
•Leiding - hoogspanning

Aanduidingen

Om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming nader of specifieker te regelen worden er aanduidingen gebruikt. Het gaat om specificaties voor het gebruik of de bouwmogelijkheden. Aanduidingen die voor kunnen komen zijn:

•Gebiedsaanduiding (zones)
•Functieaanduidingen
•Bouwvlakken
•Bouwaanduiding
•Maatvoering aanduiding
•Figuren